Atributii Compartimente

COMPARTIMENTUL AGRICOL

Atribuţii:

 • analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului prezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii;
 • eliberează titluri de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;
 • completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilozr fondului funciar;
 • participă la expertize tehnice ale judecătoriei atunci când există solicitare;
 • întocmeşte procese-verbale de punere în posesie;
 • eliberează adeverinţe care atestă dreptulul de proprietate a terenurilor;
 •  întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar, înaintează comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
 • în urma validării de către Instituţia Prefectului, participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;
 • răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;
 • înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;
 • completează şi ţine la zi datele din registrul agricol;
 • efectuază sondaje la gospodăriile populaţiei privind sinceritatea datelor declarate de capul gospodăriei;
 • eliberează certificate de producător agricol şi biletele de proprietate a animalelor;
 • eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj si burse sociale ;
 • eliberează adeverinte din registru agricol;
 • întocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populaţiei,terenurilor din proprietate pe categorii de folosinta,suprafeţele cultivate şi productia obţinuta,efectivele de animale (din speciile:bovine,porcine,ovine ,cabaline) şi familiile de albine,mijloace de transport si masini agricole;
 • asigură ţinerea la zi a planurilor topo-geo, cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară şi a planurilor de reţele în comună;
 • participă la acţiunea de delimitarea a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 • constitue şi actualizează permanent evidenţa clădirilor şi terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat, întocmind dosare cu ecestea pe sate cu documentaţii de carte funciară, solicitând în acest scop fonduri pentru întocmirea acestora de către persoane fizice autorizate;
 • delimetează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţii;
 • informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
 • aduce la indeplinire prevederile legilor speciale în domeniul agriculturii (declararea viilor, sprijinul producătorilor agricoli, etc.);
 • participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
 • colaborează la elaborarea proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri specifice compartimentului;
 • întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Atribuţii:

 • efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia dintre părinţi în caz de divorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicină Legală, în vederea punerii sub interdicţie, şi în alte cazuri;
 • întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii, cu docuzmentaţiile şi avizele necesare pentru instituirea tutelei şi curatelei; stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit;
 • verifică şi descarcă de gestiune tutorii;
 • întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-şi apăra singure interesele;
 • institue tutela pentru minorii rămaşi fără ocrotire părintească şi pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui şi prenumele copilului abandonat;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 – actualizată – privind venitul minim garantat şi a prevederilor Hotărârii nr. 1010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
  • înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal;
  • întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social în termen legal;
  • stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţilor ajutorului social;
  • urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor cei revin;
  • modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi ăncetează plata ajutorului social, conform Hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei în domeniu;
  • efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
  • înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă;
  • transmite în termen legal la AJPIS Constanta situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;
  • întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale.
 • în aplicarea O.G. nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice: asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993 -actualizată-  privind alocaţia de stat pentru copii:
  • primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
  • întocmeşte şi înaintează AJPIS Constanta borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
  • primeşte cererile şi propune AJPIS Constanta pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă;
 • în aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat:
  • ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi;
  • propune Primarului pe bază de referate de specialitate acordarea prin dispoziţie a alocaţiei de nou născuţi;
  • întocmeşte statul de plată lunar pentru acordarea alocaţiei de nou născut  în baza dispoziţiilor primarului;
  • întocmeşte lunar Borderoul centralizator al alocaţiilor de nou născuţi şi îl transmite ajpis Constanta ;
  • eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţii) de alocaţii de nou născuţi;
 •  în aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: asigură soluţionarea în termenul legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ai administraţiei publice centrale sau locale şi alte organe.

COMPARTIMENTUL URBANISM

 

Atribuţii

 

 •  emite în baza documentaţiilor de urbanism aprobate de organele competente certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, conform competenţelor;
 • identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;
 • urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de finalizare a lucrărilor respective;
 • întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
 • emite în baza Legii 453/2001 şi a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitate mobile-pliante, benere, panouripentru firme şi reclame publicitare;
 • controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 • rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 • verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, legea 401/2003;
 • participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun(amenda ,desfiintare,demolare);
 • în colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
 • întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarulu şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;