Anunturi 2

ANUNT PRIVIND INSCRIERE DATE IN REGISTRUL AGRICOL

ANUNT

In  conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice si persoanele juridice au obligatia sa declare anual datele pentru inscrierea in registrul agricol.

(1)Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 1. a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi,  a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 2. b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 3. c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului»

(3)In cazul persoanelor fizicedeclaratia se da  sub semnatura capului gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, care dispune de capacitate deplina de exercitiu, la care se anexeaza documente privind: cladirile si terenurile, titularul dreptului de proprietate asupra acestora, schimbarea categoriei de folosinta.

Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

 • a) în faţa secretarului comunei;
 • b) în faţa notarului public;

(4)In cazul persoanelor juridice, declaratia se da de reprezentantul legal al unitatii respective, insotita de documente.

(5)În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura proprie de capul gospodărieisau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

(6)Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

(7) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(8) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(9) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

(10)Nedeclararea, la termenele de mai sus, a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, conform art. 20 alin.(1) lit. c) din O.G. nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

– de la 100 lei la 500 lei,  in cazul persoanelor fizice;

– de la 300 lei la 1.500 lei,  in cazul persoanelor juridice;

SECRETAR U.A.T COMUNA DELENI
GRIGORE CATALINA

Inscriere in Registrul Agricol conform Ordinului 289 /2017

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019

Persoanele fizice:

 1. Declarație tipdată de capul de gospodăriei sau de un alt membru major al gospodăriei. În cazul persoanelor care au domiciliul în altă localitate declarația poate fi  trimisă prin poștă cu confirmare de primire;

2 Actul de identitate B.I./C.I. al capului de gospodărie, original și copie, CNP al tuturor membrilor gospodăriei;

 1. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate a terenurilor, original și copie, Extras C.F. actualizat, după caz: contract vânzare/cumpărare, certificat de moștenitor, act de donație;
 2. În cazul în care utilizează terenuri fără a deține documente de proprietate, înregistrarea acestora se va face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei, în fața notarului public sau în fața secretarului localității, declarație însoțită și de Extras de C.F. actualizat.

Persoanele juridice :

 1. Declarație tipdată de reprezentantul legal;

2 .Actul de identitate B.I./C.I. al reprezentantului legal, original și copie;

 1. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate a terenurilor original și copie (extras C.F. contract vânzare/cumpărare);
 2. Certificat de înregistrare la registrul comerțului (Cod unic de înregistrare), original și copie.